Monday, May 23, 2016

23 मे ..

न मागताही देवा देतोस कशाला ..
त्या सुखातही दुःखाचाच आभासआहे...
                             ....bhavna . 23may2016

No comments:

Post a Comment