Tuesday, February 2, 2016

कृष्ण


 ' कृष्ण '

आहे जितकी तुझी
माझ्या देवाचीही नाही मी ...
तू शोधतो आहेस माझ्यातला 'तो '
कधी एक झाले होते... रंग ते ...

तो पाहतो मला
आनंदाचं गाणं गाताना ...
तो पाहतो मला
मन वेडं ... रडू आवरताना ...

मी 'माझी '
कुठे .. कसं म्हणू मी ..
थोडं थोडं म्हणत सर्वच वाहीले
... ना रे तुला मी !

तो आजही तिथे उभा आहे ...
खरं सांगु?
आपल्या नात्याची दोर
मात्र 'तो' सांभाळतो आहे.

           bhavna.2016 jan.