Saturday, June 6, 2015

वाट ती मरणाची

आठवाविशी वाटतात
पुन्हा ती पावलं
चालावस वाटतं
पुन्हा त्या रसत्यानं ...

अनुभव घ्यावासा वाटतो
त्या अवखळ बालपणाचा
जीव द्यावासा वाटतो
त्या खडतर मोठेपणाचा

म्हणून शोधतेय मी वाट त्या मरणाची
पुन्हा जन्म घेऊन
लहान म्हणून वावरण्याची !!
             bhavna 1995

No comments:

Post a Comment